Tüzük

Madde 1. İsim ve Adres:

Kulübün adı “Stratejik Araştırmalar Kulübü (SAK)”dür. Stratejik Araştırmalar Kulübü, İstanbul Teknik Üniversitesi Kültür ve Sanat Birliği kulüpler tüzüğü uyarınca İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi Maslak-İstanbul adresinde kurulmuştur.

Madde 2. Amaç:

Türkiye’de meydana gelen politik olayları, mikro ve makro bazda ekonomik ilişkileri, kültürel işbirlikleri, toplumsal ve askeri süreçleri ülkemiz ve halkımızın çıkarları çerçevesinde izlemek ve tahlil etmek, küresel ve bölgesel olayları ve gelişmeleri değerlendiren stratejik çalışmalar gerçekleştirmektir. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine, geniş bir bakış açısı, toplumsal-siyasal bir perspektif, rasyonel ve disiplinli bir anlayışla derinlemesine analizler yapabilme özellikleri kazandırmak amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileriyle birlikte; somut projeler, stratejiler ve politika seçenekleri koymayı hedeflemektedir. Bu araştırmalar konferans, panel, sempozyum, açık oturum, söyleşi vb. etkinlikler aracılığıyla İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine aktarılacaktır.

Madde 3. Üyelik:

İTÜ öğrencisi olan ve disiplin cezası bulunmayan herkes üniversite bünyesinde kurulmuş olan kulübe üye olabilir. Üyeliğe kabul konusunda Kulüp Yönetim Kurulu yetkilidir. Kulübe üye olmak için “www.ksb. itu.edu.tr” adresinde bulunan “üye olmak istiyorum” linkinden giriş yapılıp kulüp başkanı tarafından onaylanmasının ardından üyeliğe kabul işlemi tamamlanır. Kulüp üyeliğinde bulunmak isteyenler Kulüp Genel Kurulunca belirlenen miktarda aidatı ödemekle yükümlüdür. Kulüpten ayrılmak isteyenler Yönetim Kuruluna dilekçe ile başvururlar ve varsa borçlarını öderler. Yönetim Kurulunun bu konuda alacağı karar ile üyelerin kulüple ilişkileri kesilir.

“Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği”ne uygun olmayan davranışlarda bulunmak, kulüp tüzüğüne aykırı hareket etmek ve üyelik aidatını ödememek kulüpten çıkarılma kapsamında değerlendirilir.

Madde 4. Defterler ve Belgeler:

Kulüp aşağıda belirtilen belge ve defterleri tutmakla ve istendiğinde Kültür ve Sanat Birliği Birim Yürütme Kuruluna sunmakla yükümlüdür.

Üye Kayıt Defteri:Üye isimlerinin ve bilgilerinin bulunduğu defterdir. Kulüp Karar Defteri:Yönetim Kurulu ve genel kurul tarafından alınan kararların bulunduğu defterdir.

Demirbaş Defteri:Kulübün demirbaş eşyasının kaydını içerir. Yeni satın alınan eşyanın; satın alınma tarihinden en geç on beş gün içerisinde gereği için, Kültür ve Sanat Birliği’nden demirbaş eşya numarası alındıktan sonra bu deftere kaydedilmesi zorunludur.

Üye Aidat Makbuzları:Üyelerden aidat toplama işlemlerinde kullanılan koçanlı belgelerdir. Makbuzlarda; hem makbuzun aslında hem de makbuz kopyasında kulüp adının, üye adının, öğrenci numarasının, üyelik aidatı ödeme tarihinin, aidat tutarının ve üye imzasının bulunması gerekmektedir.

Gelen – Giden Evrak Defteri:Kulüp akademik yıl içerisinde yapmış oldukları etkinliklerle ilgili belgeleri gelen-giden evrak defterine kaydederler. Bu defter kulübün faaliyetleri ile ilgili belgelerin birer kopyasından oluşur.

Madde 5. Tüzük Değişikliği:

Kulüp tüzüğü üzerinde yapılacak değişiklikler için aktif üyelerin üçte birinin teklifi ile değişiklik tasarısı sunulur. Sunulan tasarılar, Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve tarihte yapılan olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülür. Değişiklik için toplantıya katılan aktif üye sayısının üçte ikisinin (2/3) oylamada değişiklik lehine oy vermesi gerekir. Yapılan değişiklikler KSB Birim Yürütme Kurulu’nun onayına sunulur.

Madde 6. Kulüp Organları

1. Genel Kurul:

Kulüp üyelerinden oluşur.

Yönetim ve Denetleme kurullarını, bu kurulların yedek üyelerini ve Kulüp tüzüğünde öngörülen diğer kurulları, her akademik yılın sonunda, bir sonraki akademik yıl için seçer.

Üyelikten çıkarılma durumlarını oylar.

Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine her akademik yılda en az bir kez toplanır. Ayrıca Kulüp üyelerinin en az üçte birinin (1/3) imzası Genel Kurul’un toplanması için yeterlidir. Genel Kurul belirtilen sıklıkta toplanmadığı takdirde, KSB Birim Yürütme Kurulu kulüp etkinliklerini durdurma yetkisine sahiptir.

Üyelerin salt çoğunluğu olmayan Genel Kurul toplantısı geçerli sayılmaz.

2. Yönetim Kurulu:

Her akademik yılsonunda, bir sonraki akademik yıl için Genel Kurul tarafından seçilen, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman, bir yazman ve bir tanıtım sorumlusundan oluşur. Aynı kişi en fazla üst üste iki yıl başkanlığa aday olabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken en az iki yedek üye seçilir. Yedek üyeler, Yönetim Kurulu’nda boşalan üyelik olduğu takdirde, seçimde aldıkları oy miktarı esas alınarak, bu üyeliklere getirilirler. Yedek üyeler Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar, ancak oy verme yetkileri yoktur.

Yönetim Kurulu Çalışmaların iyi bir şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından, kulübün mali gelir ve giderlerinden ve demirbaş eşyadan üyelere ve KSB Birim Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

Kulüp, yönetim kurulunun kararı ile İTÜ içindeki ve dışındaki etkinlik, tanıtım, duyuru ve reklam çalışmaları için KSB Birim Yürütme Kurulu’na başvurur ve onayını alır. Başvurular yazılı olarak ilgili dekanlığın onayı ile birlikte olmak üzere gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu KSB Birim Yürütme Kurulu’na akademik yılın başında kulübün bütçe taslağını ve öngörülen etkinliklerin programını; akademik yılın sonunda ise etkinliklerin raporunu ve mali bilançoyu sunmak zorundadır. Her Yönetim Kurulu toplantısında tutanak düzenlenmeli ve KSB Birim Yürütme Kurulu tarafından istenildiğinde ibraz edilmelidir.

Kulüp KSB tarafından kendilerine faaliyetleri için ödünç verilen her türlü demirbaşı en geç akademik yılsonunda bir tutanakla geri teslim ederler.

Yönetim Kurulu’na ancak başka bir kulübün Yönetim Kurulu’nda yer almayan üyeler seçilebilirler.

Yönetim Kurulu, üyelerin üçte ikisinin (2/3) oyları ile görevden alınabilir.

3. Denetleme Kurulu:

Denetleme Kurulu, Kulüp Yönetim Kurulu tarafından, akademik yılsonunda bir sonraki akademik yıl için seçilen iki kişiden oluşur.

Denetleme Kurulu kulübün resmi belgelerini, saymanlık defterini ve demirbaş eşyasının durumunu inceler. Elde edilen gelir ve yapılan harcamaların tüzüğe, bütçe taslağına ve Yürütme Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler.

Madde 7. Mali Konular:

1. Kulüpler, tüzüklerinde belirttikleri amaçlarına uygun olarak, üyelerine hizmet vermek ve olanak sağlamak için, KSB Birim Yürütme Kurulu’nun onayını alarak, gelir getiren etkinliklerde bulunabilirler.

2. Kulüp gelir getirici herhangi bir faaliyet için KSB’ye yazılı olarak başvurup onay alır.

3. Kulüp Yönetim Kurulu, her akademik yılın başında öngördüğü gelir ve giderlerin bir taslağını yazılı olarak KSB’ye bildirir. Akademik yılın sonunda ise gerçekleştirilen etkinliklerin dökümünü ve bunların mali bilançosunu KSB’ye teslim eder.

4. Kulüp Gelirleri aşağıdaki başlıklardan oluşur:

Üyelik aidatları

Sponsorluk kanalıyla elde edilen gelirler

Etkinlik gelirleri

Diğer gelir getirici faaliyetler